KONKURS FOTOGRAFICZNY „Niepodległa nasza Mała Ojczyzna – puzzle patriotyczne”.

UWAGA!!
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego) przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Wasilkowie, Starostwem Powiatu Białostockiego oraz Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w fotograficznym konkursie powiatowym „Niepodległa nasza Mała Ojczyzna – puzzle patriotyczne”.
Rok 2018 jest szczególny dla historii Polski. Po 123 latach odzyskała swoją niepodległość. Powiat Białostocki chcąc uczcić pamięć uczestników powstań, pragnie poprzez konkurs fotograficzny przypomnieć mieszkańcom powiatu miejsca pamięci narodowej. Często są to miejsca zapomniane, czasami zaniedbane, ale zawsze wtopione w piękny krajobraz przyrodniczy. Na odnalezieniu i upamiętnieniu takich miejsc powinno zależeć uczestnikom konkursu, aby móc przywrócić im należytą pamięć. Organizatorzy przedsięwzięcia mają nadzieję, że miejsca te wzbudzą niezapomniane emocje i przeżycia, na zawsze pozostaną w pamięci
i sercach uczniów i czytelników bibliotecznych.

Regulamin Konkursu

I. Przepisy ogólne
1.1 Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami prawa.
1.2 Celem konkursu jest:
rozwijanie zainteresowań historią Małej Ojczyzny,
pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa powiatu białostockiego oraz Białegostoku w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości,
motywowanie czytelników do odkrywania miejsc pamięci narodowych, a także zachęcanie do wykorzystywania wiadomości historycznych zaczerpniętych ze zgromadzonych zasobów bibliotecznych oraz także pozyskiwanie informacji od starszego pokolenia,
upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,
propagowanie wśród młodzieży twórczej postawy,
rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jego dokumentowania.
1.3 Do konkursu zapraszamy po 2 przedstawicieli z każdej gminy powiatu białostockiego oraz gościnnie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie po dwóch reprezentantów z Filii Bibliotecznej nr 8 i 13 Książnicy Podlaskiej.
1.4 Konkurs jest adresowany do uczniów klas VI-VII szkoły podstawowej.
1.5. Uczestnicy z terenu Powiatu Białostockiego wykonują zdjęcie ze swej gminy. Natomiast reprezentanci Filii Bibliotecznej nr 8 i 13 mogą wykonać zdjęcie związane z Białymstokiem lub wybrać gminę z w/w obszaru.
1.6 Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie.

II. Przepisy dotyczące prac

II.1 Każdy uczestnik powinien nadesłać po 1 fotografii przedstawiającej miejsce pamięci związane z Niepodległością jego Małej Ojczyzny (np. pomnik, kopiec, krzyż, tablica upamiętniająca to wydarzenie, itp.).
II.2 Dopuszcza się nadsyłanie tylko własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną lub cyfrową. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się zdjęcia kolorowe lub sepii. Nie będą akceptowane prace, z których niektóre elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej (powstałe w wyniku połączenia fotografii – kolażu lub fotomontażu).
II.3 Wielkość nadesłanej fotografii w formacje 20 x 30, a także oryginały zdjęć na płycie CD.
II.4 Do każdej fotografii proszę dołączyć informację zawierającą do 2 zdań, co przedstawia dane zdjęcie, zapisane – czcionką w Times New Roman
– wielkość 12.
II.5 Zdjęcia nie mogą być podklejone ani oprawione. Na odwrocie delikatnie ołówkiem podpisane: imię i nazwisko, gmina.
II.6 Fotografie zabezpieczone przed uszkodzeniem należy nadsyłać na konkurs lub dostarczyć do siedziby Organizatora: Książnica Podlaska
im. Ł. Górnickiego – Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego
15-097 Białystok ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 A. Na przesyłce prosimy
o dopisek – Konkurs powiatowy.
II.7 Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału Konkursu prac
o niskiej jakości technicznej.
II.8 Wraz ze zdjęciami należy przysłać podpisaną klauzulę (w załącznikach).
II.9 Przekazanie fotografii jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w myśl ustawy o ochronie danych osobowych.
II.10 Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich,
a w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w Konkursie. Naruszenie przez Uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału
w konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność
z prawem nadesłanej fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu.
II.11 Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych wyżej wymogów.
II.12 Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.
II.13 Prace po konkursie będą eksponowane na wystawach w innych placówkach.

III. Terminarz

III.1 Termin nadsyłania prac mija dnia 19 października 2018 roku (piątek) – decyduje data stempla pocztowego.
III.2 Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
III.3 Organizator powołuje Jury Konkursu. Ocena prac nastąpi 24 października 2018 roku. Decyzja jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega przyznawania miejsc ex quo.
III.4 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na podsumowaniu Konkursu, który nastąpi 9 listopada 2018 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Wasilkowie. Nadesłane prace zostaną wyeksponowane na w/w imprezie
z bogatym programem spotkania. Zaproszenie na spotkanie podsumowujące zostanie przesłane na adres gminnej biblioteki publicznej biorącej udział
w Konkursie.

IV. Nagrody i wyróżnienia

IV.1 Prace uczestników zostaną zaprezentowane na piankowych puzzlach podczas podsumowania konkursu.
IV.2 Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki.

V. Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych

V.1 Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (podpisanych inicjałami autora oraz nazwą gminy) zamieszczanie informacji na stronie organizatorów i współorganizatorów przedsięwzięcia oraz Facebooku.
V.2 Organizator oraz współorganizatorzy uzyskują prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na pokonkursowych wystawach.