„PORTRET MOICH DZIADKÓW”

Regulamin konkursu literacko-plastycznego

Portret moich dziadków”

1. ORGANIZATOR.

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie, Filia biblioteczna w Rafałówce i Rybołach.

2. CEL.

Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych użytkowników biblioteki oraz rozwijanie i kształtowanie wyobraźni, aktywności plastycznej. Celem wychowawczym konkursu jest podkreślenie roli dziadków w życiu dziecka, docenienie ich doświadczenia, mądrości życiowej i niesionej przez nich bezinteresownej pomocy.

3. WARUNKI KONKURSU / UCZESTNICTWO.

 • Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas 1-6 szkół podstawowych z terenu Gminy Zabłudów

 • Zadaniem uczestników jest wykonanie portretu swoich dziadków.

 • Praca plastyczna może być wykonana dowolną z technik: rysunek, malarstwo, grafika, wydzieranka lub kolaż w dowolnym formacie.

 • Praca powinna być opisana na odwrocie drukowanym pismem:

Imię, nazwisko autora pracy,
klasa lub wiek uczestnika,
nazwa i adres szkoły lub przedszkola,

 • Prace należy składać osobiście w Miejskiej Bibliotece w Zabłudowie lub jej Filiach w Rafałówce i Rybołach.

 • Organizator nie zwraca prac, które wpłynęły na konkurs. Wszystkie złożone prace zostaną po ogłoszeniu wyników wyeksponowane w MBP Zabłudów.

 • Prace będą oceniane przez powołane na cel konkursu Jury, pod kątem pomysłowości autorów.

 • Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. TERMIN.

 • Konkurs trwa od dnia ogłoszenia tj. 07 styczeń 2017r. do dnia 31 stycznia 2017r.

 • Regulamin konkursu będzie opublikowany na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie oraz dostępny w jej siedzibie ul. Mickiewicza13, 16-060 Zabłudów

 • Wynik konkursu zostanie ogłoszony nie później niż do dnia 6 luty 2017 r.

5. NAGRODA.

 • Organizator konkursu przewiduje nagrody za zajęcie I-II-III miejsca, osobno w kategorii dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-VI szkoły podstawowej.

6. UWAGI KOŃCOWE

 • Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), dla potrzeb realizacji konkursu.

 • W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 • Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie Organizatora Konkursu.