RODO

Klauzula informacyjna dla czytelnika o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:


Administratorem Pani(a) danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie z siedzibą w Zabłudowie przy ul. Mickiewicza 13, 16-060 Zabłudów, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  • listownie: ul. Mickiewicza 13, 16-060 Zabłudów
  • telefonicznie :85-7188-009

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: mbp.zabludow@wp.pl Pod ten adres należy kierować
wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Bibliotekę, w tym sprawy
dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Cele i podstawy przetwarzania

  • Pani/Pana dane osobowe (nazwisko, imię, rok urodzenia, PESEL oraz dane adresowe i kontaktowe) będą przetwarzane w celu realizacji zobowiązań wynikających z Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie , w celach statystycznych, w celach związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zabłudowie ; na podstawie przepisów prawa i będą udostępniane innym odbiorcom: dostawcom zintegrowanego systemu bibliotecznego, operatorom pocztowym i kurierom, organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa;
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
  • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Obowiązek podania danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w
związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO*),
obowiązku wynikającego z Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

Odbiorcy danych osobowych. Twoje dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom
uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie . Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 3 lat od daty ostatniego użycia konta czytelnika. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Zabłudowie .


Prawa osób, których dane dotyczą: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich
kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także
prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem; prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

Internet

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie oraz filie biblioteczne w Rafałówce i Rybołach zapraszają do korzystania z darmowego dostępu do internetu w swoich placówkach. Pobierz regulamin korzystania z komputera w Naszej Bibliotece.

Nowości wydawnicze

Znajdź nas na facebook’u

Statystyki

Wyświetleń strony:
Darmowy licznik odwiedzin

Najnowsze komentarze

Darmowy Internet

Darmowy internet