grafika przedstawia postacie siedzące na kolorowych książkach

Statut

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie, zwana dalej „Biblioteką”, działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 339 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 29 września 1998 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.);

5) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

2. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, którym jest Gmina Zabłudów, posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

§ 3. Siedzibą biblioteki jest miasto Zabłudów, a teren jej działania obejmuje obszar administracyjny miasta i gminy Zabłudów.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Burmistrz.

§ 5. Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje Książnica Podlaska w Białymstoku.

§ 6. Biblioteka używa pieczęci:

1) podłużnej (firmowej) z nazwą i adresem biblioteki;

2) okrągłej lub owalnej, zawierającej numer inwentarzowy, a w otoku napis z nazwą biblioteki w pełnym brzmieniu do stemplowania zbiorów bibliotecznych.

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 7. Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom miasta i gminy. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz upowszechnianiu wiedzy, nauki, kultury.

§ 8. Do podstawowych zadań biblioteki należy:

1) gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych;

2) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej;

3) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej;

4) popularyzacja książki i czytelnictwa;

5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, szkołami, instytucjami i organizacjami
w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta i gminy;

6) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

§ 9. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb środowiska.

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 10. Na czele biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentując bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz.

§ 11. Do zakresu zadań dyrektora należy w szczególności:

1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej;

2) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem biblioteki;

3) przedstawienie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych
i finansowych sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;

4) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;

5) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami biblioteki oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

§ 12. 1. W bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej.

2. W miarę potrzeb mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin związanych
z działalnością biblioteki.

§ 13. Dyrektor i pracownicy biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.

§ 14. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnię i oddział dla dzieci.

§ 15. Szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora biblioteki po zasięgnięciu opinii organizatora.

§ 16. Przy bibliotece może działać rada biblioteczna lub inny organ o charakterze doradczym i opiniodawczym. Organizację i tryb jego działania określa regulamin nadawany przez dyrektora biblioteki.

§ 17. Przy bibliotece mogą działać koła przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia i fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 18. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 19. Biblioteka finansowana jest z dotacji organizatora, a także z dochodów własnych, darowizn, dotacji celowych i z innych źródeł.

§ 20. Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów pobierać opłaty za usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

§ 21. Obsługę księgowo – finansową Miejskiej Biblioteki Publicznej prowadzi gł. księgowy zatrudniony na ¼ etatu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zabłudowie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.