grafika przedstawia postacie siedzące na kolorowych książkach

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://mbp-zabludow.aaoo.pl

Data publikacji strony internetowej: 2023-01-09
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-20

Status pod względem zgodności z ustawą

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Ewentualne filmy i transmisje live nie posiadają audiodeskrypcji.
 • Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików (Pliki PDF, DOC) i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Ułatwienia

 • serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści,
 • możliwa zmiana wielkości czcionki,
 • możliwa zmiana kontrastu,
 • konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
 • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 • fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
 • elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.
 • Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2023-01-09

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Turecka

E-mail: mbp.zabludow@wp.pl
Telefon: 85 718 80 09

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie
 • dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Zabłudowie

Adres: Rynek 8, 16-060 Zabłudów

Telefon: 85 718 81 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Inne informacje i oświadczenia

Projektując ten serwis opieraliśmy się na międzynarodowych wytycznych WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1.) Mówią one jak projektować serwisy internetowe żeby były dostępne dla każdego – bez względu na jego niepełnosprawność, wiek, sprzęt czy oprogramowanie, z którego korzysta.

Codziennie pracujemy nad dostępnością serwisu, zabiegamy o jak najwyższy poziom dostępności publikowanych w serwisie treści, korzystamy również z pomocy specjalistów ds. dostępności. Robimy wszystko żeby ten serwis był przyjaznego i dostępny dla każdego.