KONKURS KONKURS

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego) przy współpracy ze Starostwem Powiatu Białostockiego, Wydawnictwem Literatura oraz Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w powiatowym konkursie literacko-plastycznym ph.

Dawno, dawno temu…, czyli podanie lub legenda małej Ojczyzny”

Regulamin konkursu

Każde miasto i każda wieś mają swoją opowieści. Liczne wydarzenia to historia miejsc
i ludzi, która zapisały się na kartach dziejów, na starych fotografiach, w książkach
i gazetach. Miejscowe legendy, rodzinne opowiadania, mroczne lub wypełnione humorem, często są poprzedzone tajemnicami. Te opowieści są inspiracją, z których czerpiemy wiadomości o naszych Małych Ojczyznach. Warto podzielić się historią, zaprezentować ją na nowo w niekonwencjonalny sposób.

§ 1

Cel konkursu:

 • zachęcenie młodzieży do poznania historii regionu i propagowania treści historycznych,
 • rozbudzanie motywacji czytania i korzystania z usług bibliotecznych,
 • rozwijanie postawy patriotycznej związanej z tożsamością kulturową, popularyzacją wiedzy o małej ojczyźnie,
 • kształtowanie i pobudzenie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji młodego pokolenia za pomocą środków literacko-plastycznych na określony temat,
 • współpraca międzypokoleniowa, pogłębienie więzi rodzinnych poprzez konwersację ze starszym pokoleniem,
 • wdrażanie do współzawodnictwa i godnej rywalizacji,
 • współpraca z instytucjami naszego regionu.

§ 2

Kategoria wiekowa i ilość uczestników

 1. Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 11-12 lat (klasy V-VI) uczęszczającej do szkół podstawowych na terenie powiatu białostockiego oraz dwóch reprezentantów z Filii nr 4 i 7 Książnicy Podlaskiej.
 2. Maksymalna liczba uczestników konkursu z poszczególnych placówek to 2 przedstawicieli z gmin powiatu białostockiego, a także 2 uczniów wytypowanych
  z Filii nr 4 i 7 Książnicy Podlaskiej.

§ 3

Termin konkursu

Organizator proponuje przeprowadzenie etapu wewnętrznego i wyłonienie 2 reprezentantów na etap powiatowy (jedna praca literacka i do niej nawiązująca praca plastyczna),
a następnie przesłanie prac lub dostarczenie osobiście do 3 października 2019 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego

15-097 Białystok

ul. M. Skłodowskiej -Curie 14 A

z dopiskiem „Konkurs powiatowy”

§ 4

Zadanie uczestnika

 1. Zapraszamy do udziału w konkursie dwuosobowe zespoły, w których jedna osoba ma za zadanie napisanie mniej znanej legendy/podania lub zainspirowanie się już opublikowanymi materiałami związanymi z daną miejscowością. Z kolei druga osoba ma zilustrowa
 2. tekst koleżanki lub kolegi.
 3. Przedstawiciele filii bibliotecznych Książnicy przygotowują pracę odnośnie Białegostoku lub wybranej gminy powiatu.
 4. Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą gminy.
 5. Każdy wypełniony załącznik do konkursu musi być podpisany.
 6. Tekst literacki musi być napisany w języku polskim, czcionka Times New Roman rozmiar 12, interlinia 1,5, objętość do 2 stron formatu A4. Prace należy przesłać także w formie pliku tekstowego nagranego na płytę CD.
 7. Tekst pracy powinien być ciekawy, w oryginalny sposób łączyć fakty historyczne
  i geograficzne z fikcją literacką. Przy korzystaniu z teksów obcych proszę o podanie źródła (załącznik nr 4).
 8. Praca plastyczna ma być jednostronna w formacie A4 dowolną techniką plastyczną (kredkami, farbami… ).
 9. Z nadesłanych prac powstanie pokonkursowa mała publikacja.
 10. Prace bez wypełnionego formularza zgłoszeniowego zostaną zdyskwalifikowane.
 11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających wymogów określonych niniejszym regulaminem.
 12. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście.
 13. Zgłoszony na konkurs materiał nie może naruszać praw ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
 14. Nadesłane prace nie będą odsyłane do autorów i przechodzą na własność organizatora.
 15. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane, ani nie brały udziału w innym konkursie.
 16. Dodatkowo jedna praca (literacka + plastyczna), wysoko oceniona przez powołane jury, zostanie opublikowana na fanpage’u Książnicy Podlaskiej i współorganizatorów.
 17. Za zgodą uczestników prace będą również prezentowane na okolicznościowych wystawach.
 18. Werdykt jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
 19. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu – ustawa o ochronie danych osobowych z dn. z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).
 20. Uczestnik konkursu otrzyma dyplom i upominki, które zostaną przekazane na gali konkursowej zaplanowanej w GBP w Poświętnem.
 21. Instytucje współpracujące z organizatorem konkursu będą powiadomione o miejscu
  i godzinie uroczystego rozdania nagród.
 22. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga organizator.
 23. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
 24. Przekazując pracę niepełnoletniego uczestnika konkursu rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni niepełnoletnich uczestników konkursu potwierdzają, że akceptują wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
 25. Wszelkich informacji o konkursie udziela: Małgorzata Rokicka-Szymańska tel. 85 67 67 267 lub bpb@ksiaznicapodlaska.pl

§ 5

Popularyzacja konkursu

 1. Autor prac przenosi na organizatora konkursu autorskie prawa na polach eksploatacji w zakresie:
 • wydania prac konkursowych w formie broszury,
 • udostępnienie wyróżnionej pracy literacko-plastycznej (w całości) online na stronach internetowych w celu popularyzacji,
 • upublicznienia we wszelkich materiałach promujących konkurs, również w mediach.

§ 6

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 z późn. zm.) informujemy, iż:

 1. administratorem danych osobowych uczestników konkursu, ich opiekunów prawnych oraz opiekunów merytorycznych jest Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097 Białystok [dalej: Książnica Podlaska];
 2. Książnica Podlaska wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@ksiaznicapodlaska.plw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu, ich opiekunów prawnych oraz opiekunów merytorycznych;
 3. dane osobowe uczestników konkursu, ich opiekunów prawnych oraz opiekunów merytorycznych będą przetwarzane w zakresie następujących danych identyfikacyjnych: imię, nazwisko i wiek uczestnika konkursu, imię i nazwisko opiekuna prawnego uczestnika, imię i nazwisko opiekuna merytorycznego, nazwa biblioteki, miejscowość, wizerunek uczestnika konkursu, opiekuna prawnego oraz opiekuna merytorycznego;
 4. dane osobowe uczestników konkursu, ich opiekunów prawnych oraz opiekunów merytorycznych zebrane na formularzu konkursowym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, przekazania nagród oraz informacje o twórcy dzieła będą przetwarzana w celu popularyzacji czytelnictwa przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku poprzez opublikowanie prac konkursowych w formie broszury, opublikowanie wyników konkursu na stronie internetowej i/lub w mediach społecznościowych Książnicy Podlaskiej oraz współorganizatorów, a także w celach związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora;
 5. przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu, ich opiekunów prawnych oraz opiekunów merytorycznych odbywać się będzie za dobrowolnie wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 6. dane osobowe będą przetwarzane:
 1. w zakresie danych zebranych na formularzu konkursowym do dnia wyłonienia zwycięzców oraz przekazania nagród, a następnie zostaną zniszczone;
 2. w zakresie danych zamieszczonych w publikacji w formie broszury oraz w Internecie, tj. na stronach internetowych wymienionych w punkcie 4. – bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;
 1. dane osobowe uczestników konkursu, ich opiekunów prawnych oraz opiekunów merytorycznych mogą zostać przekazane organom uprawnionym do otrzymania tych danych na podstawie przepisów prawa;
 2. opiekunom prawnym niepełnoletnich uczestników konkursu oraz opiekunom merytorycznym przysługuje prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących oraz ich podopiecznych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 3. opiekunom prawnym niepełnoletnich uczestników konkursu oraz opiekunom merytorycznym przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 4. dane osobowe uczestników konkursu, ich opiekunów prawnych oraz opiekunów merytorycznych mogą być przekazywane do państwa trzeciego z uwagi na zamieszczanie informacji o konkursie na profilu Facebook, Instagram, Twitter Książnicy Podlaskiej. Firmy te przetwarzają dane zgodnie z programem Tarcza Prywatności;
 5. opiekunowi prawnemu uczestnika niepełnoletniego oraz opiekunowi merytorycznemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu lub jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne; podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Opracowała: Małgorzata Rokicka-Szymańska

/ Książnica Podlaska im.Ł.Górnickiego

Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego /