grafika przedstawia postacie siedzące na kolorowych książkach

Regulamin

Regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie

§ 1

1. Prawo do bezpłatnego korzystania z biblioteki mają wszyscy czytelnicy.

2.Czytelnik pełnoletni powinien przy zapisie:

a) okazać dowód osobisty stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania,

b) złożyć na karcie zapisu zobowiązanie przestrzegania regulaminu Biblioteki,

c) za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni, przekładając do wglądu dowód osobisty,

3. Czytelnik zobowiązany jest informować pracownika Biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania lub szkoły.

§2

Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

( Dz. U. Nr 133 poz. 883)

§3

1. Wypożyczać można jednocześnie 4 książki.

2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Lektury wypożycza się na okres 2 tygodni.

3. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza, któremu zwraca również wypożyczone książki.

4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

5. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje

6. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować ksiązki wypożyczone przez innych czytelników.

7. Czytelnikom, którzy nie zwracają wypożyczonych książek w terminie określonym w regulaminie, ogranicza się liczbę wypożyczanych książek do 2 egzemplarzy.

8. Przy wypożyczaniu dzieł wielotomowych można wypożyczyć jednocześnie połowę tomów stanowiących całość dzieła.

9. Szczególnie cenne pod względem treści książki wypożyczane są na rewers.

§4

1. Na prośbę czytelnika Biblioteka sprowadza książki z innych bibliotek w kraju w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

2. Czytelnik zamawiający tą droga książki, ponosi koszty przesyłki pocztowej.

§5

1. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, uczy korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych.

§6

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Czytelnik może za zgodą kierownika Biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki – inną, nie mniejszej wartości, przydatną bibliotece pod względem treści.

§7

Jeśli, czytelnik odmawia zwrotu książek, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§8

Z biblioteki nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz odbiegające swoim zachowaniem i czystością od ogólnie przyjętych norm. W czasie, gdy w domu czytelnika panuję choroba zakaźna, nie może on korzystać ze zbiorów bibliotecznych.

§9

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi wniosków, która znajduje się u dyżurnego bibliotekarza.

§10

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.

Decyzje w tej sprawie podejmuje kierownik Biblioteki. Od decyzji tej czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do organizatora Biblioteki.

§11

Niniejszy regulamin wprowadzony został w życie Zarządzeniem Nr …………………………………… Burmistrza Miasta Zabłudowa.

( miejscowość, data) ( pieczęć i podpis organizatora )